Allmänna villkor - Företag

Allmänna villkor -Företag

Tillämplighet

Eprimes Allmänna Villkor - Företag gäller från och med 2018-03-08 ersätter tidigare av Eprime publicerade försäljningsvillkor.

För privatpersoner gäller Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Konsument.

Produktinformation

Varorna som presenteras på Eprimes webbsida utgör Eprimes ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Eprimes webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde. 

Generell information om produkterna på Eprimes webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida. Eprime hänvisar till produktmanualen, alternativt till respektive tillverkare för mer information. För digital mjukvara hänvisar Eprime till produktförpackningen för utförlig information om vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet.

Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Eprime webbsida som uppdateras en gång om dagen. Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms. 
Eprime äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Eprime och kund gäller avtalat pris om inget annat överenskommits. 
Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för detta. Våra fraktsätt och priser finner ni här.

Våra fraktalternativ och priser finner ni här.

Betalningsvillkor

Försäljning sker mot kontokort utfärdat i Sverige eller mot faktura eller delbetalning/konto, vilket Eprime gör i samarbete med Klarna. Klarna ansvarar i detta fall för kreditbedömning, avisering och betalningsmottagning. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 24 % + gällande referensränta. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker.

Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Eprime accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din beställning" via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Eprimes lager, erhåller du via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

Ändring/avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos Eprime dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring kan ske per telefon till orderavdelningen  per e-post: order@eprime.se. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd. 

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning ska meddelas Eprime per e-post till order@eprime.se. Om ordern har hunnit expedieras av Eprime Online kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket (f.n. 313 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader Eprime haft med anledning av avbeställningen.

Leverans

En order avseende en produkt som finns i lager som mottas före klockan 16.00 en vardag expedieras i regel samma dag.

Leveranstid som anges till 1-2 dagar i webbutiken innebär att Eprime normalt kan skicka varan inom 2 dagar efter beställning. Lagerstatus "Beställningsvara" innebär att varan kan ha en längre leveranstid. Om en leverans är försenad meddelar Eprime dig om detta genom meddelande till den e-postadress du angivit. Information lämnas även om ny leveranstid vid de tillfällen följande är möjligt. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya föreslagna leveranstiden genom att kontakta Eprime på. 

Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset.  

Notera att varor inte kan avhämtas hos Eprime. Order hos Eprime kan inte heller dellevereras. Bor du längs lantbrevbärarlinje kan du inte beställa varor med Hempaket.  

Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska lösas ut. Eprime står risken för varan tills varan är utlämnad till dig. 

Leverans kan endast ske inom Sverige. 

Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 313 kr (inklusive moms) för att täcka Eprimes kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor. 

Ångerrätt

Vid köp av varor från Eprime har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Eprime lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas datorprogram samt ljud- och bildupptagningar då försegling/plombering brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t.ex. serienummer).  

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Eprime, företrädesvis via mitt konto/orderhistorik på Eprimes webbsida och där skapa ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Du kan också meddela Eprime om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Eprime. Blanketten hittar du här: http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/2angerblankett.html. 
Blanketten skickas till Eprime AB på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan. 

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Eprime inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Eprime.

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Eprime inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades. 

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Eprime för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

Öppet köp

För varor ur Eprimes ordinarie sortiment accepterar Eprime retur mot full återbetalning av det belopp som du betalat för varan i upp till 69 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten inte vara öppnad, använd eller förstörd.

Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.   

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Eprime. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter mottagandet av en vara.  

En reklamation görs via mitt konto/orderhistorik på Eprimes webbsida, där du skapar ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till Eprime. Ditt returnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit Eprime. 

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Eprime dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).  

Eprime kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Eprimes kostnader för returen.

Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Varor som levererats på pall (LCD-TV, Plasma-TV och liknande) måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. 

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Eprime tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad. 

Vid retur med av Eprime utsänd adresslapp (som erhålls vid kontakt med Eprime avseende ångerrätt) står Eprime risken för varan från det att du lämnar den på posten. 

Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Eprime på kundservice@eprime.se. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Eprime enligt ovan.

Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Eprime direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker. 

Eprime lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

Ansvar för fel

Eprime ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932). Ytterligare rättigheter för dig som kund kan dock följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.  

Eprime ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information eller programvara som finns tillgänglig på Eprimes webbsida.

Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har Eprime Online rätt att hänvisa dig till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges på Eprime Online:s webbsida under fliken Kundservice/Vem kontaktar jag. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare och i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. Eprime Online kan inte tillhandahålla support på produkter.

Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Eprime Online:s webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Eprime detta och att byta ditt lösenord.

Personuppgifter

Genom att skapa ett konto samtycker du till att Eprime behandlar dina personuppgifter för de ändamål och på de villkor som framgår avEprimes Integritetspolicy.

Eprime är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Eprime och på eprimeonline.se. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa utskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post.

Särskilda villkor för programvaror

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Eprimes webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av programvara erhåller du som kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som medföljer/ingår i programvaran.

Immateriella rättigheter

Innehållet på Eprimes webbsida ägs av Eprime eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Eprime. 

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Eprime.

Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Eprimes webbsida möjliggör för besökare att lämna Eprimes webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Eprime och Eprime bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Eprime tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Eprime av aktuell webbsida.

Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Eprime har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

Force Majeure

Eprime kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Eprimes kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.  

Övrigt

Eprime förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal. 

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning. 

De uppgifter som lämnas på Eprime Online:s webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Eprime Online förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

Konsumentklagomål

Om din Eprime produkt är felaktig är du alltid välkommen att kontakta Eprimes kundservice. Du når vår kundservice på kundservice@eprime.se.

Om du efter kontakten med kundservice fortfarande inte känner dig nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Information om hur du upprättar en anmälan hittar du på arn.se/info-konsument/hur-jag-anmaler/.